Franz Cuculiza

Franz Cuculiza
Formand

Mogens Jespersen

Mogens Jespersen

Astrid Krag

Astrid Kragh

Mads Pagh Nielsen

Leif Skaarup

Hans Jørgen Schmidt

Allan Holm Jørgensen

Redegørelser

2023 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse jf. årsregnskabslovens § 77a – CEMTEC Fonden

Anbefaling 1.1
Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem der kan og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

Denne anbefaling følges.
Forholdet til offentligheden og offentlige myndigheder er præciseret i CEMTEC Fondens forretningsorden for bestyrelsen.

Anbefaling 2.1.1
Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

Denne anbefaling følges.
Jf. CEMTEC Fondens vedtægter afgør fondens bestyrelse med vedtagelse af årsregnskabet hvorvidt og i bekræftende fald, hvor stor en del af fondens årsresultat og/eller af rådighedskapitalen, der skal benyttes til uddeling.
I praksis henlægges fondens årsresultat til rådighedskapitalen jf. fondens formål.
Der henvises i øvrigt til særskilt afsnit i ledelsesberetningen.

Anbefaling 2.1.2
Det anbefales, at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.

Denne anbefaling følges.

Fondens kapitalforvaltning og likviditetssituation, i forhold til påtagne og eventuelle nye forpligtelser, vurderes løbende og gennemgås som fast punkt på bestyrelsesmøderne.

Anbefaling 2.2.1
Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvist og samlet.

Denne anbefaling følges.
Bestyrelsesformanden leder bestyrelsesmøderne. Organisering og indkaldelse varetages af direktøren i samarbejde med bestyrelsesformanden.

Anbefaling 2.2.2
Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.

Denne anbefaling følges.
Bestyrelsesformanden anmodes ikke, og udfører ikke, driftsopgaver for fonden.
For at sikre en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og direktøren er der nedsat et velfungerende forretningsudvalg.

Anbefaling 2.3.1
Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

Denne anbefaling følges.
Fondens bestyrelse består af 3-8 medlemmer. Følgende parter har ret til at udpege op til følgende medlemmer til bestyrelsen:
2 udpeget af Mariagerfjord Kommune
1 udpeget af Aalborg Universitet
5 udpeget af Mariagerfjord Erhvervsråd
Af de medlemmer Mariagerfjord Erhvervsråd kan udpege, skal minimum 2/5 af disse repræsentere virksomheder der aktivt er involveret i centrets virke.

Anbefaling 2.3.2
Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.

Denne anbefaling følges.
Endelig udpegning af bestyrelsesmedlemmer ligger hos de 3 udpegende organer: Mariagerfjord Kommune, Aalborg Universitet og Mariagerfjord Erhvervsråd, jf. vedtægternes §10.

Anbefaling 2.3.3
Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.

Denne anbefaling følges.
Ved nyudpegninger overvejer bestyrelsen hvilke virksomheder (jf. anbefaling 2.3.1) samt personlige kompetencer der kan styrke bestyrelsens arbejde. Disse overvejelser meddeles de udpegende organer.

Anbefaling 2.3.4
Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives en række specifikke oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer.

Denne anbefaling følges delvist.
På fondens hjemmeside findes følgende oplysninger om medlemmerne af fondens bestyrelse:

 • navn og stilling,
 • alder og køn,
 • dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,
 • eventuelle særlige kompetencer,
 • øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,
 • udpegende organ,
 • om medlemmet anses for uafhængigt.

Bestyrelsens medlemmer er listet op i årsrapporten og underskriver ligeledes årsrapporten.
Da bestyrelsen består af maksimalt 8 medlemmer finder fonden det ikke relevant af redegøre for sammensætning og mangfoldighed.

Anbefaling 2.3.5
Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.

Denne anbefaling er ikke relevant, da fonden ikke har dattervirksomhed(-er)

Anbefaling 2.4.1
Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige, jf. anbefalingernes definition af uafhængighed.

Denne anbefaling følges.
Alle bestyrelsesmedlemmer er uafhængige.

Anbefaling 2.5.1
Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.

Denne anbefaling følges.
Jf. fondens vedtægter sker udpegning af bestyrelsesmedlemmer for en 4-års periode for de medlemmer der er udpeget af Mariagerfjord Kommune og AAU. Udpegninger af medlemmer fra Mariagerfjord Erhvervsråd sker for en 2-årig periode.

Anbefaling 2.5.2
Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.

Denne anbefaling følges ikke.
Der er ingen aldersgrænse for medlemmer af fondens bestyrelse. Det er alene (jf anbefaling 2.3.3) bestyrelsens overvejelser, hvilke virksomheder (jf. anbefaling 2.3.1) samt personlige kompetencer der kan styrke bestyrelsens arbejde der sætter rammerne for hvem der udpeges til fondens bestyrelse

Anbefaling 2.6.1
Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

Denne anbefaling følges.
1 gang årligt evaluerer bestyrelsen eget arbejde.

Anbefaling 2.6.2
Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

Denne anbefaling følges.
Direktørens arbejde evalueres løbende.

Anbefaling 3.1.1
Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

Denne anbefaling følges.
Medlemmerne af fondens bestyrelse modtager et fast symbolsk honorar for hvert bestyrelsesmøde medlemmet deltager i. Beløbet dækker omkostninger til print, transport, forberedelse m.v.
Fondens direktør aflønnes med en fast gage der afspejler det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

Anbefaling 3.1.2
Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag, som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.

Denne anbefaling følges delvist.
Vederlag til bestyrelse og direktion fremgår af note i årsrapporten til personaleomkostninger. Vederlaget er – med henvisning til årsregnskabslovens § 98b – anført som et samlet vederlag.

2022 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse jf. årsregnskabslovens § 77a – CEMTEC Fonden

Anbefaling 1.1
Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem der kan og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

Denne anbefaling følges.
Forholdet til offentligheden og offentlige myndigheder er præciseret i CEMTEC Fondens forretningsorden for bestyrelsen.

Anbefaling 2.1.1
Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

Denne anbefaling følges.
Jf. CEMTEC Fondens vedtægter afgør fondens bestyrelse med vedtagelse af årsregnskabet hvorvidt og i bekræftende fald, hvor stor en del af fondens årsresultat og/eller af rådighedskapitalen, der skal benyttes til uddeling.
I praksis henlægges fondens årsresultat til rådighedskapitalen jf. fondens formål.
Der henvises i øvrigt til særskilt afsnit i ledelsesberetningen.

Anbefaling 2.1.2
Det anbefales, at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.

Denne anbefaling følges.

Fondens kapitalforvaltning og likviditetssituation, i forhold til påtagne og eventuelle nye forpligtelser, vurderes løbende og gennemgås som fast punkt på bestyrelsesmøderne.

Anbefaling 2.2.1
Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvist og samlet.

Denne anbefaling følges.
Bestyrelsesformanden leder bestyrelsesmøderne. Organisering og indkaldelse varetages af direktøren i samarbejde med bestyrelsesformanden.

Anbefaling 2.2.2
Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.

Denne anbefaling følges.
Bestyrelsesformanden anmodes ikke, og udfører ikke, driftsopgaver for fonden.
For at sikre en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og direktøren er der nedsat et velfungerende forretningsudvalg.

Anbefaling 2.3.1
Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

Denne anbefaling følges.
Fondens bestyrelse består af 3-8 medlemmer. Følgende parter har ret til at udpege op til følgende medlemmer til bestyrelsen:
2 udpeget af Mariagerfjord Kommune
1 udpeget af Aalborg Universitet
5 udpeget af Mariagerfjord Erhvervsråd
Af de medlemmer Mariagerfjord Erhvervsråd kan udpege, skal minimum 2/5 af disse repræsentere virksomheder der aktivt er involveret i centrets virke.

Anbefaling 2.3.2
Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.

Denne anbefaling følges.
Endelig udpegning af bestyrelsesmedlemmer ligger hos de 3 udpegende organer: Mariagerfjord Kommune, Aalborg Universitet og Mariagerfjord Erhvervsråd, jf. vedtægternes §10.

Anbefaling 2.3.3
Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.

Denne anbefaling følges.
Ved nyudpegninger overvejer bestyrelsen hvilke virksomheder (jf. anbefaling 2.3.1) samt personlige kompetencer der kan styrke bestyrelsens arbejde. Disse overvejelser meddeles de udpegende organer.

Anbefaling 2.3.4
Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives en række specifikke oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer.

Denne anbefaling følges delvist.
På fondens hjemmeside findes følgende oplysninger om medlemmerne af fondens bestyrelse:

 • navn og stilling,
 • alder og køn,
 • dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,
 • eventuelle særlige kompetencer,
 • øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,
 • udpegende organ,
 • om medlemmet anses for uafhængigt.

Bestyrelsens medlemmer er listet op i årsrapporten og underskriver ligeledes årsrapporten.
Da bestyrelsen består af maksimalt 8 medlemmer finder fonden det ikke relevant af redegøre for sammensætning og mangfoldighed.

Anbefaling 2.3.5
Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.

Denne anbefaling er ikke relevant, da fonden ikke har dattervirksomhed(-er)

Anbefaling 2.4.1
Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige, jf. anbefalingernes definition af uafhængighed.

Denne anbefaling følges.
Alle bestyrelsesmedlemmer er uafhængige.

Anbefaling 2.5.1
Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.

Denne anbefaling følges.
Jf. fondens vedtægter sker udpegning af bestyrelsesmedlemmer for en 4-års periode for de medlemmer der er udpeget af Mariagerfjord Kommune og AAU. Udpegninger af medlemmer fra Mariagerfjord Erhvervsråd sker for en 2-årig periode.

Anbefaling 2.5.2
Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.

Denne anbefaling følges ikke.
Der er ingen aldersgrænse for medlemmer af fondens bestyrelse. Det er alene (jf anbefaling 2.3.3) bestyrelsens overvejelser, hvilke virksomheder (jf. anbefaling 2.3.1) samt personlige kompetencer der kan styrke bestyrelsens arbejde der sætter rammerne for hvem der udpeges til fondens bestyrelse

Anbefaling 2.6.1
Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

Denne anbefaling følges.
1 gang årligt evaluerer bestyrelsen eget arbejde.

Anbefaling 2.6.2
Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

Denne anbefaling følges.
Direktørens arbejde evalueres løbende.

Anbefaling 3.1.1
Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

Denne anbefaling følges.
Medlemmerne af fondens bestyrelse modtager et fast symbolsk honorar for hvert bestyrelsesmøde medlemmet deltager i. Beløbet dækker omkostninger til print, transport, forberedelse m.v.
Fondens direktør aflønnes med en fast gage der afspejler det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

Anbefaling 3.1.2
Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag, som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.

Denne anbefaling følges delvist.
Vederlag til bestyrelse og direktion fremgår af note i årsrapporten til personaleomkostninger. Vederlaget er – med henvisning til årsregnskabslovens § 98b – anført som et samlet vederlag.

2021 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse jf. årsregnskabslovens § 77a – CEMTEC Fonden

Anbefaling 1.1
Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem der kan og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

Denne anbefaling følges.
Forholdet til offentligheden og offentlige myndigheder er præciseret i CEMTEC Fondens forretningsorden for bestyrelsen.

Anbefaling 2.1.1
Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

Denne anbefaling følges.
Jf. CEMTEC Fondens vedtægter afgør fondens bestyrelse med vedtagelse af årsregnskabet hvorvidt og i bekræftende fald, hvor stor en del af fondens årsresultat og/eller af rådighedskapitalen, der skal benyttes til uddeling.
I praksis henlægges fondens årsresultat til rådighedskapitalen jf. fondens formål.
Der henvises i øvrigt til særskilt afsnit i ledelsesberetningen.

Anbefaling 2.1.2
Det anbefales, at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.

Denne anbefaling følges.

Fondens kapitalforvaltning og likviditetssituation, i forhold til påtagne og eventuelle nye forpligtelser, vurderes løbende og gennemgås som fast punkt på bestyrelsesmøderne.

Anbefaling 2.2.1
Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvist og samlet.

Denne anbefaling følges.
Bestyrelsesformanden leder bestyrelsesmøderne. Organisering og indkaldelse varetages af direktøren i samarbejde med bestyrelsesformanden.

Anbefaling 2.2.2
Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.

Denne anbefaling følges.
Bestyrelsesformanden anmodes ikke, og udfører ikke, driftsopgaver for fonden.
For at sikre en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og direktøren er der nedsat et velfungerende forretningsudvalg.

Anbefaling 2.3.1
Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

Denne anbefaling følges.
Fondens bestyrelse består af 3-8 medlemmer. Følgende parter har ret til at udpege op til følgende medlemmer til bestyrelsen:
2 udpeget af Mariagerfjord Kommune
1 udpeget af Aalborg Universitet
5 udpeget af Mariagerfjord Erhvervsråd
Af de medlemmer Mariagerfjord Erhvervsråd kan udpege, skal minimum 2/5 af disse repræsentere virksomheder der aktivt er involveret i centrets virke.

Anbefaling 2.3.2
Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.

Denne anbefaling følges.
Endelig udpegning af bestyrelsesmedlemmer ligger hos de 3 udpegende organer: Mariagerfjord Kommune, Aalborg Universitet og Mariagerfjord Erhvervsråd, jf. vedtægternes §10.

Anbefaling 2.3.3
Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.

Denne anbefaling følges.
Ved nyudpegninger overvejer bestyrelsen hvilke virksomheder (jf. anbefaling 2.3.1) samt personlige kompetencer der kan styrke bestyrelsens arbejde. Disse overvejelser meddeles de udpegende organer.

Anbefaling 2.3.4
Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives en række specifikke oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer.

Denne anbefaling følges delvist.
På fondens hjemmeside findes følgende oplysninger om medlemmerne af fondens bestyrelse:

 • navn og stilling,
 • alder og køn,
 • dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,
 • eventuelle særlige kompetencer,
 • øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,
 • udpegende organ,
 • om medlemmet anses for uafhængigt.

Bestyrelsens medlemmer er listet op i årsrapporten og underskriver ligeledes årsrapporten.
Da bestyrelsen består af maksimalt 8 medlemmer finder fonden det ikke relevant af redegøre for sammensætning og mangfoldighed.

Anbefaling 2.3.5
Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.

Denne anbefaling er ikke relevant, da fonden ikke har dattervirksomhed(-er)

Anbefaling 2.4.1
Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige, jf. anbefalingernes definition af uafhængighed.

Denne anbefaling følges.
Alle bestyrelsesmedlemmer er uafhængige.

Anbefaling 2.5.1
Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.

Denne anbefaling følges.
Jf. fondens vedtægter sker udpegning af bestyrelsesmedlemmer for en 4-års periode for de medlemmer der er udpeget af Mariagerfjord Kommune og AAU. Udpegninger af medlemmer fra Mariagerfjord Erhvervsråd sker for en 2-årig periode.

Anbefaling 2.5.2
Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.

Denne anbefaling følges ikke.
Der er ingen aldersgrænse for medlemmer af fondens bestyrelse. Det er alene (jf anbefaling 2.3.3) bestyrelsens overvejelser, hvilke virksomheder (jf. anbefaling 2.3.1) samt personlige kompetencer der kan styrke bestyrelsens arbejde der sætter rammerne for hvem der udpeges til fondens bestyrelse

Anbefaling 2.6.1
Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

Denne anbefaling følges.
1 gang årligt evaluerer bestyrelsen eget arbejde.

Anbefaling 2.6.2
Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

Denne anbefaling følges.
Direktørens arbejde evalueres løbende.

Anbefaling 3.1.1
Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

Denne anbefaling følges.
Medlemmerne af fondens bestyrelse modtager et fast symbolsk honorar for hvert bestyrelsesmøde medlemmet deltager i. Beløbet dækker omkostninger til print, transport, forberedelse m.v.
Fondens direktør aflønnes med en fast gage der afspejler det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

Anbefaling 3.1.2
Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag, som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.

Denne anbefaling følges delvist.
Vederlag til bestyrelse og direktion fremgår af note i årsrapporten til personaleomkostninger. Vederlaget er – med henvisning til årsregnskabslovens § 98b – anført som et samlet vederlag.

2020 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse jf. årsregnskabslovens § 77a – CEMTEC Fonden

Anbefaling 1.1
Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem der kan og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

Denne anbefaling følges.
Forholdet til offentligheden og offentlige myndigheder er præciseret i CEMTEC Fondens forretningsorden for bestyrelsen.

Anbefaling 2.1.1
Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

Denne anbefaling følges.
Jf. CEMTEC Fondens vedtægter afgør fondens bestyrelse med vedtagelse af årsregnskabet hvorvidt og i bekræftende fald, hvor stor en del af fondens årsresultat og/eller af rådighedskapitalen, der skal benyttes til uddeling.
I praksis henlægges fondens årsresultat til rådighedskapitalen jf. fondens formål.
Der henvises i øvrigt til særskilt afsnit i ledelsesberetningen.

Anbefaling 2.1.2
Det anbefales, at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.

Denne anbefaling følges.

Fondens kapitalforvaltning og likviditetssituation, i forhold til påtagne og eventuelle nye forpligtelser, vurderes løbende og gennemgås som fast punkt på bestyrelsesmøderne.

Anbefaling 2.2.1
Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvist og samlet.

Denne anbefaling følges.
Bestyrelsesformanden leder bestyrelsesmøderne. Organisering og indkaldelse varetages af direktøren i samarbejde med bestyrelsesformanden.

Anbefaling 2.2.2
Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.

Denne anbefaling følges.
Bestyrelsesformanden anmodes ikke, og udfører ikke, driftsopgaver for fonden.
For at sikre en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og direktøren er der nedsat et velfungerende forretningsudvalg.

Anbefaling 2.3.1
Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

Denne anbefaling følges.
Fondens bestyrelse består af 3-8 medlemmer. Følgende parter har ret til at udpege op til følgende medlemmer til bestyrelsen:
2 udpeget af Mariagerfjord Kommune
1 udpeget af Aalborg Universitet
5 udpeget af Mariagerfjord Erhvervsråd
Af de medlemmer Mariagerfjord Erhvervsråd kan udpege, skal minimum 2/5 af disse repræsentere virksomheder der aktivt er involveret i centrets virke.

Anbefaling 2.3.2
Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.

Denne anbefaling følges.
Endelig udpegning af bestyrelsesmedlemmer ligger hos de 3 udpegende organer: Mariagerfjord Kommune, Aalborg Universitet og Mariagerfjord Erhvervsråd, jf. vedtægternes §10.

Anbefaling 2.3.3
Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.

Denne anbefaling følges.
Ved nyudpegninger overvejer bestyrelsen hvilke virksomheder (jf. anbefaling 2.3.1) samt personlige kompetencer der kan styrke bestyrelsens arbejde. Disse overvejelser meddeles de udpegende organer.

Anbefaling 2.3.4
Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives en række specifikke oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer.

Denne anbefaling følges delvist.
På fondens hjemmeside findes følgende oplysninger om medlemmerne af fondens bestyrelse:

 • navn og stilling,
 • alder og køn,
 • dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,
 • eventuelle særlige kompetencer,
 • øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,
 • udpegende organ,
 • om medlemmet anses for uafhængigt.

Bestyrelsens medlemmer er listet op i årsrapporten og underskriver ligeledes årsrapporten.
Da bestyrelsen består af maksimalt 8 medlemmer finder fonden det ikke relevant af redegøre for sammensætning og mangfoldighed.

Anbefaling 2.3.5
Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.

Denne anbefaling er ikke relevant, da fonden ikke har dattervirksomhed(-er)

Anbefaling 2.4.1
Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige, jf. anbefalingernes definition af uafhængighed.

Denne anbefaling følges.
Alle bestyrelsesmedlemmer er uafhængige.

Anbefaling 2.5.1
Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.

Denne anbefaling følges.
Jf. fondens vedtægter sker udpegning af bestyrelsesmedlemmer for en 4-års periode for de medlemmer der er udpeget af Mariagerfjord Kommune og AAU. Udpegninger af medlemmer fra Mariagerfjord Erhvervsråd sker for en 2-årig periode.

Anbefaling 2.5.2
Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.

Denne anbefaling følges ikke.
Der er ingen aldersgrænse for medlemmer af fondens bestyrelse. Det er alene (jf anbefaling 2.3.3) bestyrelsens overvejelser, hvilke virksomheder (jf. anbefaling 2.3.1) samt personlige kompetencer der kan styrke bestyrelsens arbejde der sætter rammerne for hvem der udpeges til fondens bestyrelse

Anbefaling 2.6.1
Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

Denne anbefaling følges.
1 gang årligt evaluerer bestyrelsen eget arbejde.

Anbefaling 2.6.2
Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

Denne anbefaling følges.
Direktørens arbejde evalueres løbende.

Anbefaling 3.1.1
Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

Denne anbefaling følges.
Medlemmerne af fondens bestyrelse modtager et fast symbolsk honorar for hvert bestyrelsesmøde medlemmet deltager i. Beløbet dækker omkostninger til print, transport, forberedelse m.v.
Fondens direktør aflønnes med en fast gage der afspejler det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

Anbefaling 3.1.2
Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag, som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.

Denne anbefaling følges delvist.
Vederlag til bestyrelse og direktion fremgår af note i årsrapporten til personaleomkostninger. Vederlaget er – med henvisning til årsregnskabslovens § 98b – anført som et samlet vederlag.

2019 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse jf. årsregnskabslovens § 77a – CEMTEC Fonden

Anbefaling 1.1
Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem der kan og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

Denne anbefaling følges.
Forholdet til offentligheden og offentlige myndigheder er præciseret i CEMTEC Fondens forretningsorden for bestyrelsen.

Anbefaling 2.1.1
Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

Denne anbefaling følges.
Jf. CEMTEC Fondens vedtægter afgør fondens bestyrelse med vedtagelse af årsregnskabet hvorvidt og i bekræftende fald, hvor stor en del af fondens årsresultat og/eller af rådighedskapitalen, der skal benyttes til uddeling.
I praksis henlægges fondens årsresultat til rådighedskapitalen jf. fondens formål.
Der henvises i øvrigt til særskilt afsnit i ledelsesberetningen.

Anbefaling 2.2.1
Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvist og samlet.

Denne anbefaling følges.
Bestyrelsesformanden leder bestyrelsesmøderne. Organisering og indkaldelse varetages af direktøren i samarbejde med bestyrelsesformanden.

Anbefaling 2.2.2
Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.

Denne anbefaling følges.
Bestyrelsesformanden anmodes ikke, og udfører ikke, driftsopgaver for fonden.
For at sikre en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og direktøren er der nedsat et velfungerende forretningsudvalg.

Anbefaling 2.3.1
Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

Denne anbefaling følges.
Fondens bestyrelse består af 3-8 medlemmer. Følgende parter har ret til at udpege op til følgende medlemmer til bestyrelsen:
2 udpeget af Mariagerfjord Kommune
1 udpeget af Aalborg Universitet
5 udpeget af Mariagerfjord Erhvervsråd
Af de medlemmer Mariagerfjord Erhvervsråd kan udpege, skal minimum 2/5 af disse repræsentere virksomheder der aktivt er involveret i centrets virke.

Anbefaling 2.3.2
Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.

Denne anbefaling følges.
Endelig udpegning af bestyrelsesmedlemmer ligger hos de 3 udpegende organer: Mariagerfjord Kommune, Aalborg Universitet og Mariagerfjord Erhvervsråd, jf. vedtægternes §10.

Anbefaling 2.3.3
Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.

Denne anbefaling følges.
Ved nyudpegninger overvejer bestyrelsen hvilke virksomheder (jf. anbefaling 2.3.1) samt personlige kompetencer der kan styrke bestyrelsens arbejde. Disse overvejelser meddeles de udpegende organer.

Anbefaling 2.3.4
Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives en række specifikke oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer.

Denne anbefaling følges delvist.
På fondens hjemmeside findes følgende oplysninger om medlemmerne af fondens bestyrelse:

 • navn og stilling,
 • alder og køn,
 • dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,
 • eventuelle særlige kompetencer,
 • øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,
 • udpegende organ,
 • om medlemmet anses for uafhængigt.

Bestyrelsens medlemmer er listet op i årsrapporten og underskriver ligeledes årsrapporten.
Da bestyrelsen består af maksimalt 8 medlemmer finder fonden det ikke relevant af redegøre for sammensætning og mangfoldighed.

Anbefaling 2.3.5
Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.

Denne anbefaling er ikke relevant, da fonden ikke har dattervirksomhed(-er)

Anbefaling 2.4.1
Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige, jf. anbefalingernes definition af uafhængighed.

Denne anbefaling følges.
Alle bestyrelsesmedlemmer er uafhængige.

Anbefaling 2.5.1
Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.

Denne anbefaling følges.
Jf. fondens vedtægter sker udpegning af bestyrelsesmedlemmer for en 4-års periode for de medlemmer der er udpeget af Mariagerfjord Kommune og AAU. Udpegninger af medlemmer fra Mariagerfjord Erhvervsråd sker for en 2-årig periode.

Anbefaling 2.5.2
Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.

Denne anbefaling følges ikke.
Der er ingen aldersgrænse for medlemmer af fondens bestyrelse. Det er alene (jf anbefaling 2.3.3) bestyrelsens overvejelser, hvilke virksomheder (jf. anbefaling 2.3.1) samt personlige kompetencer der kan styrke bestyrelsens arbejde der sætter rammerne for hvem der udpeges til fondens bestyrelse

Anbefaling 2.6.1
Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

Denne anbefaling følges.
1 gang årligt evaluerer bestyrelsen eget arbejde.

Anbefaling 2.6.2
Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

Denne anbefaling følges.
Direktørens arbejde evalueres løbende.

Anbefaling 3.1.1
Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

Denne anbefaling følges.
Medlemmerne af fondens bestyrelse modtager et fast symbolsk honorar for hvert bestyrelsesmøde medlemmet deltager i. Beløbet dækker omkostninger til print, transport, forberedelse m.v.
Fondens direktør aflønnes med en fast gage der afspejler det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

Anbefaling 3.1.2
Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag, som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.

Denne anbefaling følges delvist.
Vederlag til bestyrelse og direktion fremgår af note i årsrapporten til personaleomkostninger. Vederlaget er – med henvisning til årsregnskabslovens § 98b – anført som et samlet vederlag.

2018 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse jf. årsregnskabslovens § 77a – CEMTEC Fonden

Anbefaling 1.1
Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem der kan og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

Denne anbefaling følges.
Forholdet til offentligheden og offentlige myndigheder er præciseret i CEMTEC Fondens forretningsorden for bestyrelsen.

Anbefaling 2.1.1
Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

Denne anbefaling følges.
Jf. CEMTEC Fondens vedtægter afgør fondens bestyrelse med vedtagelse af årsregnskabet hvorvidt og i bekræftende fald, hvor stor en del af fondens årsresultat og/eller af rådighedskapitalen, der skal benyttes til uddeling.
I praksis henlægges fondens årsresultat til rådighedskapitalen jf. fondens formål.
Der henvises i øvrigt til særskilt afsnit i ledelsesberetningen.

Anbefaling 2.2.1
Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvist og samlet.

Denne anbefaling følges.
Bestyrelsesformanden leder bestyrelsesmøderne. Organisering og indkaldelse varetages af direktøren i samarbejde med bestyrelsesformanden.

Anbefaling 2.2.2
Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.

Denne anbefaling følges.
Bestyrelsesformanden anmodes ikke, og udfører ikke, driftsopgaver for fonden.
For at sikre en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og direktøren er der nedsat et velfungerende forretningsudvalg.

Anbefaling 2.3.1
Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

Denne anbefaling følges.
Fondens bestyrelse består af 3-8 medlemmer. Følgende parter har ret til at udpege op til følgende medlemmer til bestyrelsen:
2 udpeget af Mariagerfjord Kommune
1 udpeget af Aalborg Universitet
5 udpeget af Mariagerfjord Erhvervsråd
Af de medlemmer Mariagerfjord Erhvervsråd kan udpege, skal minimum 2/5 af disse repræsentere virksomheder der aktivt er involveret i centrets virke.

Anbefaling 2.3.2
Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.

Denne anbefaling følges.
Endelig udpegning af bestyrelsesmedlemmer ligger hos de 3 udpegende organer: Mariagerfjord Kommune, Aalborg Universitet og Mariagerfjord Erhvervsråd, jf. vedtægternes §10.

Anbefaling 2.3.3
Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.

Denne anbefaling følges.
Ved nyudpegninger overvejer bestyrelsen hvilke virksomheder (jf. anbefaling 2.3.1) samt personlige kompetencer der kan styrke bestyrelsens arbejde. Disse overvejelser meddeles de udpegende organer.

Anbefaling 2.3.4
Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives en række specifikke oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer.

Denne anbefaling følges delvist.
På fondens hjemmeside findes følgende oplysninger om medlemmerne af fondens bestyrelse:

 • navn og stilling,
 • alder og køn,
 • dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,
 • eventuelle særlige kompetencer,
 • øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,
 • udpegende organ,
 • om medlemmet anses for uafhængigt.

Bestyrelsens medlemmer er listet op i årsrapporten og underskriver ligeledes årsrapporten.
Da bestyrelsen består af maksimalt 8 medlemmer finder fonden det ikke relevant af redegøre for sammensætning og mangfoldighed.

Anbefaling 2.3.5
Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.

Denne anbefaling er ikke relevant, da fonden ikke har dattervirksomhed(-er)

Anbefaling 2.4.1
Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige, jf. anbefalingernes definition af uafhængighed.

Denne anbefaling følges.
Alle bestyrelsesmedlemmer er uafhængige.

Anbefaling 2.5.1
Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.

Denne anbefaling følges.
Jf. fondens vedtægter sker udpegning af bestyrelsesmedlemmer for en 4-års periode for de medlemmer der er udpeget af Mariagerfjord Kommune og AAU. Udpegninger af medlemmer fra Mariagerfjord Erhvervsråd sker for en 2-årig periode.

Anbefaling 2.5.2
Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.

Denne anbefaling følges ikke.
Der er ingen aldersgrænse for medlemmer af fondens bestyrelse. Det er alene (jf anbefaling 2.3.3) bestyrelsens overvejelser, hvilke virksomheder (jf. anbefaling 2.3.1) samt personlige kompetencer der kan styrke bestyrelsens arbejde der sætter rammerne for hvem der udpeges til fondens bestyrelse

Anbefaling 2.6.1
Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

Denne anbefaling følges.
1 gang årligt evaluerer bestyrelsen eget arbejde.

Anbefaling 2.6.2
Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

Denne anbefaling følges.
Direktørens arbejde evalueres løbende.

Anbefaling 3.1.1
Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

Denne anbefaling følges.
Medlemmerne af fondens bestyrelse modtager et fast symbolsk honorar for hvert bestyrelsesmøde medlemmet deltager i. Beløbet dækker omkostninger til print, transport, forberedelse m.v.
Fondens direktør aflønnes med en fast gage der afspejler det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

Anbefaling 3.1.2
Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag, som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.

Denne anbefaling følges delvist.
Vederlag til bestyrelse og direktion fremgår af note i årsrapporten til personaleomkostninger. Vederlaget er – med henvisning til årsregnskabslovens § 98b – anført som et samlet vederlag.

2017 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse jf. årsregnskabslovens § 77a – CEMTEC Fonden

Anbefaling 1.1
Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem der kan og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

Denne anbefaling følges.
Forholdet til offentligheden og offentlige myndigheder er præciseret i CEMTEC Fondens forretningsorden for bestyrelsen.

Anbefaling 2.1.1
Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

Denne anbefaling følges.
Jf. CEMTEC Fondens vedtægter afgør fondens bestyrelse med vedtagelse af årsregnskabet hvorvidt og i bekræftende fald, hvor stor en del af fondens årsresultat og/eller af rådighedskapitalen, der skal benyttes til uddeling.
I praksis henlægges fondens årsresultat til rådighedskapitalen jf. fondens formål.
Der henvises i øvrigt til særskilt afsnit i ledelsesberetningen.

Anbefaling 2.2.1
Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvist og samlet.

Denne anbefaling følges.
Bestyrelsesformanden leder bestyrelsesmøderne. Organisering og indkaldelse varetages af direktøren i samarbejde med bestyrelsesformanden.

Anbefaling 2.2.2
Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.

Denne anbefaling følges.
Bestyrelsesformanden anmodes ikke, og udfører ikke, driftsopgaver for fonden.
For at sikre en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og direktøren er der nedsat et velfungerende forretningsudvalg.

Anbefaling 2.3.1
Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

Denne anbefaling følges.
Fondens bestyrelse består af 3-8 medlemmer. Følgende parter har ret til at udpege op til følgende medlemmer til bestyrelsen:
2 udpeget af Mariagerfjord Kommune
1 udpeget af Aalborg Universitet
5 udpeget af Mariagerfjord Erhvervsråd
Af de medlemmer Mariagerfjord Erhvervsråd kan udpege, skal minimum 2/5 af disse repræsentere virksomheder der aktivt er involveret i centrets virke.

Anbefaling 2.3.2
Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.

Denne anbefaling følges.
Endelig udpegning af bestyrelsesmedlemmer ligger hos de 3 udpegende organer: Mariagerfjord Kommune, Aalborg Universitet og Mariagerfjord Erhvervsråd, jf. vedtægternes §10.

Anbefaling 2.3.3
Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.

Denne anbefaling følges.
Ved nyudpegninger overvejer bestyrelsen hvilke virksomheder (jf. anbefaling 2.3.1) samt personlige kompetencer der kan styrke bestyrelsens arbejde. Disse overvejelser meddeles de udpegende organer.

Anbefaling 2.3.4
Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives en række specifikke oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer.

Denne anbefaling følges delvist.
På fondens hjemmeside findes følgende oplysninger om medlemmerne af fondens bestyrelse:

 • navn og stilling,
 • alder og køn,
 • dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,
 • eventuelle særlige kompetencer,
 • øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,
 • udpegende organ,
 • om medlemmet anses for uafhængigt.

Bestyrelsens medlemmer er listet op i årsrapporten og underskriver ligeledes årsrapporten.
Da bestyrelsen består af maksimalt 8 medlemmer finder fonden det ikke relevant af redegøre for sammensætning og mangfoldighed.

Anbefaling 2.3.5
Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.

Denne anbefaling er ikke relevant, da fonden ikke har dattervirksomhed(-er)

Anbefaling 2.4.1
Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige, jf. anbefalingernes definition af uafhængighed.

Denne anbefaling følges.
Alle bestyrelsesmedlemmer er uafhængige.

Anbefaling 2.5.1
Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.

Denne anbefaling følges.
Jf. fondens vedtægter sker udpegning af bestyrelsesmedlemmer for en 4-års periode for de medlemmer der er udpeget af Mariagerfjord Kommune og AAU. Udpegninger af medlemmer fra Mariagerfjord Erhvervsråd sker for en 2 årig periode.

Anbefaling 2.5.2
Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.

Denne anbefaling følges ikke.
Der er ingen aldersgrænse for medlemmer af fondens bestyrelse. Det er alene (jf anbefaling 2.3.3) bestyrelsens overvejelser, hvilke virksomheder (jf. anbefaling 2.3.1) samt personlige kompetencer der kan styrke bestyrelsens arbejde der sætter rammerne for hvem der udpeges til fondens bestyrelse

Anbefaling 2.6.1
Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

Denne anbefaling følges.
1 gang årligt evaluerer bestyrelsen eget arbejde.

Anbefaling 2.6.2
Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

Denne anbefaling følges.
Direktørens arbejde evalueres løbende.

Anbefaling 3.1.1
Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

Denne anbefaling følges.
Medlemmerne af fondens bestyrelse modtager et fast symbolsk honorar for hvert bestyrelsesmøde medlemmet deltager i. Beløbet dækker omkostninger til print, transport, forberedelse m.v.
Fondens direktør aflønnes med en fast gage der afspejler det arbejde og ansvar, der følger af erhvervet.

Anbefaling 3.1.2
Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag, som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.

Denne anbefaling følges delvist.
Vederlag til bestyrelsen fremgår af note i årsrapporten til personaleomkostninger.
Bestyrelsen har valgt ikke at oplyse vederlaget til fondens direktør, som følge af, at der kun er en direktør.